Regulamin KONKURSU
na najlepszą kampanię społeczną z wykorzystaniem reportażu
realizowaną w ramach projektu
„Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie”


INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Konkurs na najlepszą kampanię społeczną z wykorzystaniem reportażu, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w ramach projektu „Społeczeństwo Obywatelskie w Obiektywie”, zwanego dalej Projektem, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i realizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Przyjazna Szkoła”, zwane dalej Organizatorem, w terminie 01.01.2009 r. – 30.04.2010 r.
 2. W Konkursie biorą udział 23 szkoły uczestniczące w Projekcie.
 3. Uczestnicy ww. Projektu, czyli Uczniowie (min. 20 uczniów z każdej ze szkół) wraz
  z Nauczycielami-Opiekunami przygotują własne, oryginalne kampanie społeczne
  z wykorzystaniem reportażu dotyczące bliskiego im, lokalnego problemu.

CELE KONKURSU

1. Konkurs stawia sobie za cel nauczenie młodzieży pojęcia reklamy i marketingu społecznego poprzez aktywne współtworzenie kampanii społecznych. Organizator umożliwi młodzieży wymianę opinii na temat realizowanych kampanii realizowanych, zapewni fachową ocenę zastosowanych narzędzi oraz wskaże dobre praktyki
w omawianym obszarze.
2. Za kampanię społeczną uważa się wszelkie działania komunikacyjne, wykorzystujące takie narzędzia, jak reklama i public relations, które mogą służyć wspieraniu postaw obywatelskich, prospołecznych, demokratycznych. Kampania może dotyczyć dowolnego obszaru problemowego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących:

 • rozwój nauki i edukacji,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
 • aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • promocja i upowszechnianie kultury i sztuki,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i postawy proekologiczne,
 • ochrona zwierząt,
 • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • promocja umiejętności z dziedziny ratownictwa medycznego,
 • promocja wolontariatu jako postawy prospołecznej.


ZASADY KONKURSU
1. Zrealizowane i udokumentowane kampanie społeczne oceni specjalnie powołane Jury. Jury wybierze jedną, najlepszą kampanię oraz dodatkowo przyzna dwa wyróżnienia.
2. Kampanie mogą być zgłoszone do Konkursu wyłącznie przez osobę pełnoletnią: Nauczyciela-Opiekuna bądź inną, posiadającą stosowne upoważnienie Szkoły biorącej udział w projekcie.
3. Uczestnicy nie ponoszą z tytułu uczestnictwa w Konkursie żadnych kosztów ani nie wnoszą żadnych opłat.
4. Kampanie powinny być przeprowadzone w terminie od 1 lutego do 15 marca 2010 r. Wszystkie działania, które zostały podjęte przed wskazanym terminem, ale mają związek z Kampanią, mogą zostać uznane i opisane w zgłoszeniu Kampanii.
5. W ramach kampanii Uczestnicy-Uczniowie z każdej ze szkół:
a) przeprowadzą dla innych uczniów, nauczycieli, mieszkańców minimum dwa warsztaty o tematyce praw człowieka związane tematycznie z kampanią,
b) zgłoszą do kursów e-learning ok. 70 osób – uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli społeczności lokalnej,
c) przygotują, zrealizują i zaprezentują reportaż filmowy na forum szkoły lub miejscowości,
d) powyższe działania zostaną odpowiednio udokumentowane poprzez konspekty, tj. ramowe harmonogramy warsztatów, listy obecności, karty czasu pracy, sprawozdania.
6. Zrealizowane Kampanie należy zgłosić i przesłać Organizatorowi do 31 marca 2010 r. na adres: Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła, ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice, z dopiskiem: KAMPANIA SOWO.
7. W zgłoszeniu należy krótko opisać / przedstawić Kampanię: jej tematykę, na jaki odpowiada problem, cel, podejmowane działania, czy udało się osiągnąć efekt, w jaki sposób będą kontynuowane zamierzenia – dokumentując całość zdjęciami, artykułami, plakatami, ulotkami itd., koniecznie z dołączonym Reportażem filmowym.
8. W terminie 1-15 kwietnia 2010 r. Kampanie będą oceniane na podstawie Kart Oceny przez Jury wg zasad wymienionych w punkcie niniejszego Regulaminu zatytułowanym: „Kryteria Oceny Prac Konkursowych”.


NAGRODY
1. W Konkursie przewidziane są Nagrody o łącznej wartości 5 000 zł, które Jury rozdzieli wg następującego klucza:
  1. Nagroda Główna dla Najlepszej Kampanii – o wartości 3 000 zł.
  2. Wyróżnienie Specjalne – o wartości 1 000 zł za Reportaż Filmowy zrealizowany w ramach Kampanii.
  3. Wyróżnienie Specjalne – o wartości 1 000 zł za Pomysłowość i Oryginalność Kampanii.
2. Laureaci Konkursu wezmą udział w specjalnej, uroczystej Gali, podczas której zostaną im wręczone nagrody. O terminie Gali Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem i telefonicznie.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę pieniężnej wartości nagród rzeczowych ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną.


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Konkurs powinien wyłonić najlepsze i wyróżniające się kampanie społeczne zrealizowane w ramach Projektu. Oceniany będzie zarówno sam temat Kampanii, sposób jej realizacji, jak i podejście do poruszanego problemu. Kampanie będą oceniane bez podziału na ewentualne kategorie problemowe i ich odbiorców, z uwzględnieniem trzech zasadniczych aspektów:

A) Strategia - przygotowanie do przeprowadzenia Kampanii
· Diagnoza i analiza potrzeb środowiska lokalnego (adresatów kampanii)
· Jednoznaczność pomysłu, problemu i grupy docelowej
· Kampanijność - czy Kampania posiada możliwość kontynuacji

B) Realizacja Kampanii

· Multimedialność Kampanii – w jakich mediach tradycyjnych i nowoczesnych była realizowana
· Sposób wykorzystania, rodzaj i ilość kanałów komunikacyjnych (Internet, prasa, radio, telewizja itd.)
· Kreatywność Kampanii
- unikalność pomysłu;
- adekwatność pomysłu wobec problemu;
- oryginalność i trafność hasła, sloganu, tekstów


C) Osiągnięcie zakładanego celu / efektywność Kampanii
· Patrz: ZASADY KONKURSU, pkt. 5.
 1. W przypadku oceny Reportażu Jury dokona wyboru najlepszego w oparciu
  o następujące kryteria:
· Wartość artystyczna i techniczna reportażu,
· Oryginalność podejścia do tematu i pomysłu,
· Wartość merytoryczna i walory edukacyjne - możliwość wykorzystania do szerszych kampanii,
· Atrakcyjność w sferze obrazu i dźwięku,
· Przejrzystość formy,
· Powyższe kryteria są równorzędne. O zwycięstwie danego reportażu decyduje wyłącznie końcowa ocena Jury.

JURY KONKURSU

 1. W celu wyboru najlepszej Kampanii zostanie powołane pięcioosobowe Jury,
  w skład którego wejdą: 2 przedstawiciele Partnerów Projektu, 2 przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła oraz Koordynator Projektu.
 2. Jurorami Konkursu będą osoby posiadające doświadczenie w realizacji kampanii reklamowych, społecznych i działaniach na rzecz dobra publicznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jury przysługuje prawo do nieprzyznania nagród, jeśli do Konkursu nie zostanie zgłoszona ani jedna Kampania lub żadna z nich nie uzyska odpowiedniej oceny.
2. Jury przysługuje prawo do innego podziału nagród niż podany w niniejszym Regulaminie.